Yönetmelik


TRAKYA ÜNİVERSİTESİ KADIN SORUNLARI UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç

MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı, Trakya Üniversitesi Kadın Sorunları Uygulama ve Araştırma Merkezinin amaçlarına, faaliyet alanlarına, organlarına, organlarının görevlerine ve çalışma şekline ilişkin usul ve esasları düzenlemektir.

Kapsam

MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik; Trakya Üniversitesi Kadın Sorunları Uygulama ve Araştırma Merkezinin amaçlarına, organlarına, organlarının görevlerine ve çalışma şekline ilişkin hükümleri kapsar.

Dayanak

MADDE 3 – (1) Bu Yönetmelik; 4/11/1981 tarihli ve 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 7 nci maddesinin birinci fıkrasının (d) bendinin (2) numaralı alt bendi ile 14 üncü maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar

MADDE 4 – (1) Bu Yönetmelikte geçen;

a) Danışma Kurulu: Merkezin Danışma Kurulunu,

b) Merkez (TÜKSUAM): Trakya Üniversitesi Kadın Sorunları Uygulama ve Araştırma Merkezini,

c) Müdür: Trakya Üniversitesi Kadın Sorunları Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürünü,

ç) Rektör: Trakya Üniversitesi Rektörünü,

d) Senato: Trakya Üniversitesi Senatosunu,

e) Üniversite: Trakya Üniversitesini,

f) Yönetim Kurulu: Merkezin Yönetim Kurulunu

ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM

Merkezin Amacı ve Faaliyet Alanları

Merkezin amacı

MADDE 5 – (1) Merkezin amacı; Üniversitenin ilgili bölüm ve anabilim dallarının işbirliği ile yurt içinde ve yurt dışında kadın sorunlarıyla ilgili her alanda bilimsel inceleme, araştırma, toplantı, yayın, konferans, kültürel projeler ve eğitim çalışmaları yapmak, mevcut sorunları çözüm önerileri ile ortaya koymak ve bunların uygulanmasını sağlayarak ülkenin kalkınmasına katkıda bulunmaktır.

Faaliyet alanları
MADDE 6 – (1) Merkezin faaliyet alanları şunlardır;

a) Kadın konularına yönelik olarak yurt içinde ve yurt dışında kadınlar ile ilgili bilimsel ve uygulamalı araştırma, inceleme ve proje yapmak, yapılmakta olan bu gibi çalışmalara katılmak ve desteklemek,

b) Atatürk ilke ve inkılapları ile kazanılmış hakları ve kadınların çağdaş toplum bireyi olmasını temel alarak, kadın sorunları konusunda ulusal ve uluslararası düzeyde kurslar, seminerler, konferanslar, kongreler, sempozyumlar ve benzeri faaliyetler düzenlemek,

c) Kadınların, çağdaş ve insan hakları ilkelerine uygun olarak haklarının korunması, yaygınlaştırılması, geliştirilmesi ve bu alanda ülke çapında eğitimini sağlayacak imkanları araştırmak,

ç) Üniversitelerde lisans, yüksek lisans ve doktora düzeyinde kadın sorunlarıyla ilgili ders ve seminerler verilmesini özendirici eğitsel çalışmalarda bulunmak, bu alanda çalışmalarda bulunanları desteklemek,

d) Lisans, lisansüstü ve doktora öğrencilerinin Merkezin amacına uygun düşen konulardaki eğitim ve öğretim faaliyetlerini desteklemek, toplumsal sorunların çözülmesine katkısı olacak uygulamalı çalışmalara imkan sağlamak,

e) Kadınlarla ilgili programlar oluşturmak, ulusal kalkınmaya etkin bir biçimde katılamamış olan kırsal kesimdeki kadınlar ve kız çocukları için özel eğitim programları ve seminerler düzenlemek,

f) Merkezin amaçları doğrultusunda görsel, yazılı ve bilişim teknolojilerini kullanarak yayın yapmak,

g) Kadın sorunları konusunda gelişme ve yayınların izlenebilmesi amacıyla kitaplık ve arşiv oluşturmak,

ğ) Kadın sorunları konusunda çalışma yürüten ulusal ve uluslararası kuruluşlarla iletişim ağı oluşturmak,

h) Kadın sorunlarıyla ilgili bütün kamu kurum ve kuruluşlarının çalışmalarına katkıda bulunmak, ihtiyaç ve talepleri yönünde inceleme ve araştırma yapmak, proje hazırlamak, danışmanlık hizmeti vermek ve veri sağlamak,

ı) Kadın sorunlarını geniş kitlelere duyurmak, toplumsal duyarlılığı artırmak ve bu alanda kamuoyu oluşturulmasına katkı sağlamak,

i) Kadın sağlığı ve aile planlaması konularında halkın ve bu konuda çalışanların bilgi ve beceri düzeylerinin arttırılmasına yönelik seminer, uygulamalı kurslar, halk eğitim seminerleri düzenlemek, orta ve yüksek öğretim öğrencilerini bu konularda eğitmek,

j) Merkezin amaçları doğrultusunda çalışmalar yapmak üzere çalışma grupları oluşturmak ve desteklemek,

k) Merkezin amacına uygun diğer faaliyetlerde bulunmak.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Merkezin Yönetim Organları ve Görevleri

Merkezi yönetim organları

MADDE 7 – (1) Merkezin yönetim organları şunlardır;

a) Müdür,

b) Yönetim Kurulu,

c) Danışma Kurulu.

Müdür

MADDE 8 – (1) Müdür; Üniversitenin aylıklı ve devamlı statüdeki öğretim üyeleri arasından Rektör tarafından üç yıl süre ile görevlendirilir. Süresi sona eren Müdür yeniden görevlendirilebilir. Müdür; görevlendirildiği usul ile görevden alınabilir. Müdür, çalışmalarında kendisine yardımcı olmak üzere öğretim üyeleri arasından iki kişiyi müdür yardımcısı olarak görevlendirilmek üzere Rektörün onayına sunar. Müdürün geçici olarak görevinden ayrılması halinde yerine müdür yardımcısı vekalet eder. Göreve vekalet altı aydan fazla sürerse yeni bir Müdür görevlendirilir.

Müdürün görevleri

MADDE 9 – (1) Müdürün görevleri şunlardır;

a) Merkezi temsil etmek ve idari işlerini yürütmek, personel ihtiyacını belirlemek ve Rektörlüğe sunmak,

b) Yönetim Kuruluna başkanlık etmek ve Yönetim Kurulunca alınan kararları uygulamak,

c) Yönetim Kurulu ve Danışma Kurulu toplantı gündemlerini belirlemek,

ç) Yurt içi ve yurt dışındaki uygulama ve araştırma merkezleri ile işbirliği yapmak,

d) Merkezin çalışmaları ile ilgili yıllık faaliyet raporlarını hazırlamak ve Rektöre sunmak.

Yönetim kurulu

MADDE 10 – (1) Yönetim Kurulu; Müdür, Müdürün belirleyeceği bir müdür yardımcısı ile Merkezin çalışma alanı ile ilgili öğretim üyeleri arasından Rektör tarafından üç yıl için görevlendirilen beş üye olmak üzere toplam yedi üyeden oluşur. Görev süresi biten üyeler tekrar görevlendirilebilir. Yönetim Kurulu yılda en az dört kez olağan olarak toplanır, gerektiğinde olağanüstü olarak da Müdür tarafından toplantıya çağrılır.

Yönetim kurulunun görevleri

MADDE 11 – (1) Yönetim Kurulunun görevleri şunlardır;

a) Merkezin çalışmalarını düzenlemek ve Merkezin çalışma ve yönetimi ile ilgili kararlar almak,

b) Merkezin çalışma programını ve faaliyet raporunu hazırlamak ve Rektöre sunmak,

c) Merkezin bütçesini yapmak, personel ve diğer ihtiyaçları belirlemek ve Rektörlüğe sunmak,

ç) Merkez için gerek duyulan çalışma grupları ve komisyonları kurmak,

d) Merkez elemanlarının eğitim, uygulama, araştırma, hizmet üretimi ve yayım konularındaki isteklerini değerlendirip önerilerde bulunmak.

Danışma kurulu

MADDE 12 – (1) Danışma Kurulu; Rektör, rektör yardımcısı ile Rektör tarafından görevlendirilen Üniversite öğretim elemanları, istekleri halinde kamu kuruluşları temsilcileri ve sivil toplum kuruluşları temsilcileri olmak üzere toplam yirmi üyeden oluşur. Danışma Kuruluna Rektör başkanlık eder. Danışma Kurulu başkanın daveti üzerine yılda en az bir kez toplanır.

Danışma kurulunun görevleri

MADDE 13 – (1) Danışma Kurulunun görevleri şunlardır;

a) Merkezin tüm faaliyet alanları ile ilgili öneriler hazırlamak,

b) Müdür tarafından önerilen gündemdeki konularla ilgili görüş bildirmek.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Çeşitli ve Son Hükümler

Yönetmelikte hüküm bulunmayan haller

MADDE 14 – (1) Bu Yönetmelikte hüküm bulunmayan hallerde, ilgili diğer mevzuat hükümleri ile Senato kararları uygulanır.

Yürürlük

MADDE 15 – (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 16 – (1)  Bu Yönetmelik hükümlerini Trakya Üniversitesi Rektörü yürütür.

 

 
Bu içerik 19.02.2013 tarihinde yayınlandı ve toplam 1299 kez okundu.